Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Krusboda skola Biologi År 5 18/19

Krusboda skola, Tyresö [Inactive] - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

I biologi åk 4-6 läser vi om människan och naturen. Det är omfattande områden som med fördel läses i block uppdelat på alla tre årskurserna.

NO år 5

I biologi åk 4-6 läser vi om människan och naturen.

Det är omfattande områden som med fördel läses i block uppdelat på alla tre årskurserna, då för eleven visa kunskaper i området varje år.

I år 5  läser man om naturtyperna skogen, sötvatten och havet. 

Faktakunskaper om träd, svampar, groddjur och fiskar. 

Man läser om hjärtat och blodet, andningsvägarna, mag-tarmsystemet och nervsystemet. 

Arbetssätt/ arbetsområden: 

Natur och samhälle: 

- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, t ex nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. ( s. 58-112 naturen) 

- Djurs, växter och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband, och vilken betydelse kunskaper om detta har för t ex jordbruk. ( s. 58- 112  naturen)

-Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. ( S. 58-112  naturen) 

- naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. ( S. 58-78 naturen) 

Biologin och världsbilden : 

- livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ( S. 58-78 naturen ) 

Kropp och hälsa: 

- hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer. ( S. 28- 50 människan )

- Några vanliga sjukdomar och hur de kan behandlas. ( S. 28-40 människan )

- människan organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan. ( S. 28-50 människan ) 

Biologins metoder och arbetssätt: 

- Enkla fältstudier. planering och genomförande. (S. 8-56 naturen)

- Hur djur och växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. ( S. 4-56 naturen )

- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. ( S. 4-56 naturen) 

- Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, ex faktatexter.

Bedömning

 Eleven bedöms löpande i kunskapsmatriserna. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback