Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

FRIPP Fotbolls-VM

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 26 juni 2018

Fotbolls VM betyder inte bara fotboll. Det handlar om så mycket mer. Vi på fritids ska lära oss mer om länder och världen under sommaren.

Steg 1: Lärandeinnehåll - Vad ska eleven lära sig, förstå och förmå?

1a. Generativ fråga - Varför är kunskapen eller färdigheten viktig för människan i världen?

Hur hade livet sett ut utan sport? Varför finns det så många länder?

1b. Mål i styrdokumenten

- Eleverna ska få möjlighet till att röra sig allsidigt och i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

- Eleverna ska få ett internationellt perspektiv för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

- Eleverna kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

1c. Elevernas intressen, initiativ och behov

Eleverna har visat stort intresse för lek och mycket rörelse. Fotbollslådan(Där några elever håller en fotbollsträning för de andra eleverna) har varit populär. Kunskapen om andra kulturer och nationer behöver eleverna förbättra.Eleverna har vid ett fritidsråd fått tänka till om aktiviteter som passar till målen. Dessa kan man läsa under aktiviteter.

1d. Förståelse - Vad ska eleven förstå efteråt?

Eleverna ska förstå hur mycket sport och rörelse påverkar vår mående samt värld. De skall också ha fått syn på andra länders kultur.

1e. Transfer - Vilka förmågor utvecklar eleven?

Rörelse, kreativitet, kommunicera, samarbete, empati

1f. Fritidslärarens förhållningssätt - Vilka kunskapsmöjligheter ger förhållningssättet?

Förhållningssättet beror på vilken aktivitet vi gör. Det klassisk didaktiska förhållningssättet (Pedagogen förklarar vad som ska göras, eleverna lyssnar) funkar bra när pedagogerna introducerar en aktivitet, men sedan övergår pedagogen till ett mognadsorienterat förhållningssätt(Pedagogen stöttar eleven till att nå ett icke bestämt mål) eller process

 

Steg 2: Bedömning/utvärdering - Hur vet vi att vi bidragit till elevens lärande?

2a. Kriterier - Vad ska utvärderas?

Utvärdering av målen: Rörelse, kreativitet och kommunikation

Elevens upplevelse: Var aktiviteterna lustfyllda? “Vill ni göra det igen?”Vad lärde man sig under aktiviteten? Vad tränade vi på under aktiviteten?

2b. Utvärderingssätt - Hur ska utvärderingen göras?

Utvärderingen av målen genomförs så här: Genom observationer samt samtal med eleverna efter aktiviteterna.

Utvärderingen av elevens upplevelse genomförs så här: Genom att använda utvärderingsburken. Samt samtal om lärandet/ vad vi tränat på före, under  och efter aktiviteten.

 

Steg 3: Aktivitetsplan - Hur ska vi genomföra det?

3a. Aktiviteter

Temat håller på under v. 24- 27.

Aktiviteter som kommer att vara är:

Göra flaggor

Göra fotbollsspel

Titta på fotbolls-vm och äta popcorn

Presentationer om olika länder

Rita flaggor från olika länder

Lära oss olika fraser på olika språk

Baka/ laga mat mat från olika länder

Nationalsporter

Bjuda hit någon som lär oss olika sporter

Titta filmer från andra länder

Filmer som är gjorda i andra länder

Musik från andra länder

Spela instrument

Fakta om länder

VM-tips

Lekar från olika länder

Sagor från olika länder

Fotbollsturnering

3b. Lärandemiljö

Skolgården, hemkunskapen, idrottshallen


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback