Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Läslogg och bokanalys

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

För varje bok du läser ska du svara på frågor kring boken som visar dina lässtrategier. Tanken är att du ska skriva innan du läser boken, medan du läser och när du läst klart boken.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 • Du ska utveckla din förmåga att skriva
 • Du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur
 • Du ska utveckla din förmåga att anpassa ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Du ska utveckla din förmåga att följa språkliga normer

Undervisning och arbetsformer:

 • Skriva läslogg och reflektera utifrån givna frågeställningar under läsandets gång

Bedömning:

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att läsa skönlitteratur
 • Din förmåga att göra en sammanfattning av det du läst
 • Din förmåga att reflektera kring innehållet i boken
 • Din förmåga att utifrån egna erfarenheter tolka och föra ett resonemang kring bokens budskap
 • Din förmåga att följa skriftspråkets normer


Hur ska det bedömas?

 • Läslogg

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter