Skolbanken Logo
Skolbanken

Levande verksamhetsplan - Mål - Norrtälje Västra förskoleområde - Paletten

Vigelsjögårds förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING, UFB​, 27 augusti 2018​ Under vårens kvalitetsdag har pedagogerna i Norrtälje Västras förskoleområde arbetat med utvärderingsmaterialet ”underlag för bedömning”, UFB. I Förskolans UFB har 2-3 prioriterade mål tagits fram. Varje arbetslag ska utifrån sin barngrupp formulera kriterier för att kunna utvärdera om vi nått målen.

Mål

Det här kapitlet i den Levande verksamhetsplanen ska alla medarbetare i Norrtälje Västra  förskoleområde arbeta med på uppstartsdagen den 27 augusti 2018.

Under vårens kvalitetsdag har vi arbetat med utvärderingsmaterialet ”underlag för bedömning”, UFB. I Förskolans UFB har 3 prioriterade utvecklingsområden och mål tagits fram. Varje arbetslag ska utifrån sin barngrupp formulera kriterier för att kunna utvärdera om vi nått målen. Under läsåret dokumenterar ni barngruppens lärprocesser i ert projekt och kopplar till era mål för att enklare kunna utvärdera ert arbete nästa vår.

De utvecklingsområden och mål som Palettens förskola tagit fram utifrån UFB är:

  1. Utvecklingsområde: Att inom samtliga områden systematiskt dokumentera barns förändrande lärande och koppla till forskning och teorier. Mål: Att pedagogerna får in en systematik i att synliggöra barns förändrande lärande och koppla till utveckling och teorier i sina dokumentationer.
  2. Utvecklingsområde: Värdegrund. Mål: Att få arbetet med aktiva åtgärder mot kränkande behandling aktivt och levande för oss och vårdnadshavare
 

Varje arbetslag får här besluta om målkriterier för respektive mål. Målkriterierna ska vara ett förtydligande av hur vi mäter att målen är uppnådda och används som bedömningsgrund vid en senare utvärdering. 

Som stöd för att skapa målkriterier vill vi att ni från varje mål svarar på två frågor: Hur ser vi att målet är uppnått? Hur kan vi se att önskvärd utveckling sker? 

Beskriv  hur ni konkret ska arbeta med varje mål på er avdelning. 

 

1.

2.

3.

 


Läroplanskopplingar

att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,

att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,

att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,

att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och

att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback