Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Medeltiden år 1050 - 1520

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vi kommer under en period arbeta med medeltiden i Sverige, från slutet av Vikingatiden till Gustav Vasas intåg i den svenska historian. Hur såg det ut i samhället? Hur levde människorna på landsbygden respektive staden? Vad vet vi om denna tid? Vem var Birger Jarl? Varför satte Magnus Ladulås lås på böndernas lador? Dessa frågor och många fler kommer ni att få svar på.

Medeltiden

Vad?

Du skall kunna:
   

 • använda begrepp som adel, präster, borgare och bönder,
 • berätta något om hur de olika stånden levde under medeltiden,
 • berätta om vad kvinnor och män fick göra under medeltiden,
 • berätta vad människor arbetade med under medeltiden,
 • berätta om hur digerdöden spreds över Europa, 
 • beskriva hur det syntes på människorna att de hade pest,
 • berätta vad Hansan var för något och vad de tjänade deras pengar på?,
 • berätta om de vanligaste brotten och straffen under medeltiden, samt kunna göra en enkel jämförelse mellan brotten och straffen under medeltiden och idag,
 • berätta om orsakerna och konsekvenserna för Stockholms blodbad,
 • redogöra för vad som hände under Stockholms blodbad,
 • anledningen till varför Sverige blev kristet,
 • förklaringen till hur medeltiden slutade,
 • förklara Kalmarunionen, vad den innebar och hur den kom till

begrepp:

orsak, konsekvens, munk, nunna, helgon, stånden, jarl, fogde, ting, skatt, socken, latin, digerdöden

Hur?

Vi kommer under lektionerna:

 • ha diskussioner i helklass och i grupp,
 • läsa texter och svara på frågor på Clio
 • följa serien Ahmed i Medeltiden, 10 avsnitt,
 • repetera genom quiz på Clio,
 • kahoot,
 • prov i slutet av arbetsområdet

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner och argumentera för din tankar.
 • läsa och förstå faktatexter.
 • resonera kring olika händelser och personer under medeltiden med hjälp av historiska begrepp.
 • resonera kring hur medeltiden framställs idag.

Detta kommer jag att bedöma med hjälp av arbetet som vi gör under lektionerna, under de diskussioner vi har, guizen som görs samt det avslutande provet.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Matriser i planeringen
Medeltiden år 1050 - 1520
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter