Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Delfinen /spöket Utveckling och lärande 2018

Delfinens förskola , Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

 

Planerade insatser

 Fortsatt tillgång på vatten och nya laddade miljöer.  Ta hjälp av de digitala verktygen i upplevelserummet. 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Skapa nyfikenhet hos barnen och ge dem upplevelser . fördjupa sina tidigare upplevelser. Utveckla sin individualitet, nyfikenhet , intresse och kreativitet. 

Barnen ska få en förståelse för digital teknik och tillgång till det digitala

Metodval

Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen. Hur vi får syn på de förväntade effekterna som beskriv under Kännetecken. Ex. film från olika situationer, obesrvationer, dokumentationer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter