Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Jr, Matematik Tabeller och diagram åk 4 vt-18

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla: - dina kunskaper om tabeller och diagram. - dina kunskaper om lägesmåtten median, typvärde och medelvärde. - dina kunskaper kring hur man kan tolka tabeller och diagram. - din förmåga genomföra egna enkla undersökningar där du samlar in och sammanställer data, konstruera och tolkar ditt resultat med hjälp av avpricknings- och frekvenstabeller, samt diagram.

Syftet med arbetsområdet

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor vi tränar för att utveckla: 


  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt Innehåll (årskurs 4-6):

Statistik
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, så väl med som utan digitala verktyg. 
        Tolkning av data i tabeller och diagram.
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.


Mål

Mål med arbetsområdet:

Du ska kunna:

känna igen och namnge diagrammen stapeldiagram och linjediagram

- visa förståelse för de olika lägesmåtten median, typvärde och medelvärde, samt känna till hur man kan bestämma dessa.

tolka enkla frekvenstabeller, stapeldiagram och linjediagram 

samla in och sammanställa data i enkla avpricknings- och frekvenstabeller 

- föra och följa matematiska resonemang kring hur man tolkar frekvenstabeller, olika typer av diagram (stapeldiagram, linjediagram) och hur man konstruerar dessa.
 Du ska då också visa förståelse för de aktuella matematiska begreppen och försöka använda dig av dem. 

 

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Genom samtalet får eleverna chans att kommunicera matematik i olika sammanhang, vilket skapar goda förutsättningar att öka förståelsen för de begrepp som kunskapsområdet innehåller.

Vi varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta genom t ex EPA (enskilt, par, alla) och att tänka, diskutera och resonera i olika gruppkonstellationer.

Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Vi varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att på olika sätt träna på att använda arbetsområdets olika förmågor (känna igen, namnge, beskriva, tolka, använda aktuella matematiska begrepp, bestämma de olika lägesmåtten) för att befästa grundläggande kunskaper om tabeller och diagram, både muntligt och skriftligt.
Vi kommer bl a att:
  * färdighetsträna med hjälp av övningar på www.nomp.se och www.elevspel.se.

  * använda olika lathundar med de aktuella begreppen.

 * titta på korta filmklipp som tar upp de aktuella matematiska begreppen

  * använda oss av övningar i läromedlet "Koll på Matematik".

  * genomföra egna enkla undersökningar i klassen. 
 Då kommer vi tränar oss på att:
- samla in och sammanställa data i enkla avpricknings- och frekvenstabeller
- konstruera diagram
- tolka tabellerna och diagrammen genom att konstruera och besvara olika typer av frågor om diagrammen
- använda de olika lägesmåtten - typvärde, median och medelvärde

* träna på att föra och följa matematiska resonemang om t ex hur man tolkar ett stapeldiagram och bestämmer medianen. 

 
Aktuella ord och begrepp:

tolka, frekvenstabell, frekvens, diagram - stapeldiagram, linjediagram, axlar (x-axel, y-axel), gradera, enhet 
lägesmått - medelvärde, median, typvärde     …
  

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

känna igen och namnge olika typer av diagram 

- visa förståelse för de olika lägesmåtten och hur du kan bestämma dessa.

tolka enkla frekvenstabeller, stapeldiagram och linjediagram 

samla in och sammanställa data i enkla avpricknings- och frekvenstabeller 

- föra och följa matematiska resonemang kring frekvenstabeller och olika typer av diagram, genom att använda de aktuella matematiska begreppen.  


Under arbetets gång kommer vi att:
  * ha hemläxor som tränar förståelse och användning av de aktuella begreppen
  * använda oss av diagnoser från skolverket (Diamant)
  * ha muntliga matematiska diskussioner och resonemang där du har möjlighet att delta aktivt och visa dina kunskaper och förmågor.


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback