Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Kompisböckerna

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Utifrån vårt arbete med Grön Flagg har vi valt att inrikta oss på Kompisböckerna av Linda Palm. Vi har sett ett behov i vår grupp att arbeta med sociala koder.

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra.

Vi vill med detta tema öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Böckernas innehåll kan kopplas till barnens egna vardag och saker som de varit med om.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

-Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, ledsen, arg, lugn, sur och rädd.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att möta sina kamrater i de olika känslotillstånden.

Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

Säga förlåt, Dela med sig, Vänta på sin tur, Samarbeta, Säga stopp.

 

Hur vill vi arbeta för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Under temat kommer vi att arbeta med olika uttrycksformer som:

- skapande

- lek och rörelse

- sång och ramsor

- läsa sagor

- pedagogiska aktiviteter

Vi utgår från kompisböckerna. Vi tänker introducera en bok genom att läsa den och därefter arbetar vi med den aktuella delen genom olika aktiviteter innan vi byter bok och arbetar vidare med nästa del.

 

För vem och hur ska arbetet dokumenteras?

- Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.

- Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

 

Utvärdering/uppföljning.

En utvärdering och reflektion av arbetet kommer göras mellan barn och pedagoger.

Hur gick det? Var det svårt? Hur fortsätter vi? Finns det något särskilt vi vill arbeta vidare med? Uppnådes målen?


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback