Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

LUND

Flygelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Din stad, Lund. Vad finns det för platser, byggnader, torg, konst, kyrkor, parker som gör Lund så speciellt att bo i? Detta kommer du att lära dig under temat.

Mål

Målen är:

- att du ska utöka din kunskap om staden du bor i.

- få kunskap om betydelsefulla platser, torg, parker, byggnader, kyrkor i Lund.

- att känna till något om Lunds historia.

- jämföra hur det var att leva i Lund förr och nu.

 

Arbetssätt

- Utifrån gemensam skapad tankekarta skriva en berättande text om Lunds historia

- Läsa faktatexter, dokumentera med text och bild

- Skapa en "turistbroschyr" genom grupparbete

- Träna att läsa kartor över Lund

- Stadsvandring och studiebesök

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- namnge och berätta om några viktiga/historiska platser och i Lund.

- kunna återberätta om någon betydelsefull plats/byggnad efter att ha lyssnat på klassens redovisning av grupparbete.

- skriva en sammanfattande faktatext om Lunds historia.

 

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter