Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

2

NTA-Tistelfjärilens livscykel.

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

I detta tema följer vi en tistelfjärils utveckling från larv till färdig fjäril. •Vad vet vi om larver och fjärilar? •Vad är en livscykel? •Vad äter en fjärilslarv? Under temats gång uppstår många frågor och funderingar som vi försöker hitta svar på.

Syfte (varför)

Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

  • Fjärilars liv, speciellt tistelfjärilen
  • vad en livscykel är
  • samband och orsaker

Du kommer också att få ta hand om en egen fjärilslarv.
Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv/fjäril.

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

 

I det här temat kommer du att få en egen tistelfjärilslarv att ta hand om. Du ska observera och studera din larv genom dess olika utvecklingsstadier till färdig fjäril.

Vi kommer att diskutera mycket i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker; vilka likheter/skillnader finns mellan dag och nattfjärilar.Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen och för oss människor.

 

Kunskapskrav (bedömning)

 Du bedöms på hur väl du kan:

- delta i diskussioner och lyssna på andra
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- dokumentera rita och/eller skriva under temats gång

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva och genomföra uppdrag.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback