Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Svenska som andraspråk år 1-3

Ljungskileskolan F-3, Uddevalla · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur LGR11

Läsa och skriva

• Eleven skall kunna alfabetet.
• Eleven skall kunna läsa och förstå olika typer av åldersanpassade texter samt kunna återge innehållet.
• Eleven skall kunna skriva alfabetets alla bokstäver.
• Eleven skall kunna skriva enkla sagor och faktatexter.

Tala, lyssna och samtala

• Eleven skall kunna berätta egna upplevelser.
• Eleven skall våga göra ett muntligt framträdande.
• Eleven skall våga vara delaktig i diskussioner och uttrycka sin åsikt.
• Eleven skall kunna lyssna på andra i gruppen.

Berättande texter och sakprosatexter

• Vi läser högt för eleverna.
• Eleverna skall stifta bekantskap olika bilderböcker.

Språkbruk

• Eleven skall kunna uttrycka sina åsikter med ett vårdat språk.
• Eleverna skall bli medvetna om att ordval, tonfall och kroppsspråk påverkar hur omgivningen uppfattar något.

Bedömning

• Sker i separat matris.


Läroplanskopplingar

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Matriser i planeringen
Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3
Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3
Sammanställning av elevens förmåga att samtala, tala och lyssna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback