Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 2

Idrott och Hälsa åk.1 och åk. 2 Stenkulan

Stenkulan, Lerum · Senast uppdaterad: 17 juni 2018

Undervisningen syftar till att eleven ska utveckla allsidiga rörelseförmågor. Idrott och rörelse ska vara roligt och kännas lustfyllt.Utgångspunkten är barnets egen vilja att röra sig, känslan av att man mår bra av att röra på sig. Idrotten ska utmana eleven att våga testa vad kroppen klarar av och vad man kan göra.

Arbetsområdets namn

Idrott och hälsa åk.1 och åk.2  på Stenkulan

Övergripande mål och läroplanens syfte

De övergripande målen som eleven bör utveckla i grundskolan är: se syfte nedan

Koppling till läroplanen för Idrott och hälsa

Eleven ska få utveckla sin förmåga och träna på att; se kopplingar till läroplanen nedan.

Centralt innehåll

Eleven ska träna och utveckla; se centralt innehåll nedan.

 

Konkretiserade mål för eleverna

Målen i idrott är att du kan...

 • delta i olika lekar och fysiska aktiviteter
 • använda de grovmotoriska grundformerna
 • delta i vattenrörelse
 • delta i rörelseuppgifter till musik
 • samspela  med andra i olika lekar och enklare lagaktiviteter
 • förstå regler till olika bollspel och lekar 
 • förstå allemansrättens grunder
 • röra sig i närområdet med enklare karta

Arbetssätt - undervisningens innehåll

Eleverna i åk.1 och 2 har idrott en gång i veckan. Arbetspasset är 40 min exkl. ombyte och dusch.
Vi kommer att arbeta mot målen i idrott genom att...

 • träna de grovmotoriska grundformerna i olika redskapsbanor, hinderbanor och stationsbanor
 • träna på olika typer av lekar
 • åka till badhuset och delta i vattenlekar och genomföra enklare övningar/vattenvana
 • lära sig samarbeta vid redskapsframtagning/bortplockning, bollspel och lekar
 • socialt samspel, samarbeta med alla i klassen
 • gå igenom regler till enklare boll-lekar och spel
 • lära sig allemansrättens grunder
 • använda enklare karta och orientera sig i närområdet
 • träna takt och rytm i lekar och rörelser till musik
 • träna på olika vinteraktiviteter

Bedömning och ev. matriser

Under arbetets gång kommer läraren att bedöma dina kunskaper i idrott, ditt aktiva deltagande samt din samarbetsförmåga. Dina kunskaper bedöms fortlöpande under lektionstid och kontinuerligt över läsåret.


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa 1-3 Stenkulan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback