Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 5

Jr, Kemi, år 4-5 (vt-2018) Vardagskemi

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

I det här arbetsområdet kommer du bl a att få: - lära dig mer om kemin i vår vardag. - möjlighet att befästa och använda kemiska begrepp. - göra enkla undersökningar med hjälp av rödkålssaft. - träna på att beskriva och förklara hur vi människor påverkar vår miljö.

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få lära dig mer om kemin i din vardag. Du kommer även att få stifta bekantskap med grundläggande kemiska begrepp som hjälper dig att förstå, beskriva och förklara kemiska samband i vardagen.

Förmågor du kommer ges möjlighet att utveckla:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Ur kursplanen:
Kunskaper i kemi har stor betydelse för alla människor i vardagslivet. Kunskaper om vanliga kemikalier och livsmedel är viktigt för att du ska veta hur dessa ämnen ska användas, deras egenskaper, hur de påverkar din hälsa och vår miljö, samt hur de är märkta och bör hanteras.  Det är även bra att känna till hur man kan skilja ämnen åt utifrån egenskaper som t ex surt eller basiskt. Med hjälp av dessa kunskaper får du redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6:

Kemin i naturen            

 

Mål med arbetsområdet:

Du ska visa att:

 • Du kan förklara och ge exempel på några nutida metoder som förlänger matens hållbarhet.
  Du kan ge exempel på någon metod som användes förr i tiden. 

 • Du kan berätta om och ge exempel på några vanligt förekommande livsmedel och kemikalier i din vardag, samt ge något exempel på hur de kan vara märkta.

 • Du känner igen hur några vanligt förekommande faropiktogram ser ut, vad symbolerna innebär och hur dessa kemikalier kan påverka hälsan och miljön.

 • Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån en enkel arbetsgång.
  Du kan dokumentera din undersökning med hjälp av en enkel tabell.
  Du visar förståelse för hur man använder sig av hypotes, resultat och slutsats vid ett undersökande arbetssätt.
 • Du visar förståelse för de aktuella kemiska begreppen inom arbetsområdet.
  Du försöker använda begreppen, både muntligt och skriftligt, när du t ex beskriver och förklarar hur sura gaser kommer ut i luften och hur dessa påverkar miljön.    

 • Du är medveten om skillnaden mellan sura och basiska ämnen.
  Du kan ge exempel på hur man tar reda på om ett ämne är surt eller basiskt.

 • Du kan delta i samtal, diskussioner och resonemang kring t ex val av livsmedel/kemikalier, metoder som förlänger matens hållbarhet, försurning av sjöar och varför man använder tandkräm när man borstar tänderna. 
  Du försöker då förklara och beskriva genom att använda dina erfarenheter och faktakunskaper.
  Du kan även ge något exempel på hur vi människor påverkar vår miljö negativt och hur vi kan minska påverkan på miljön, d v s arbeta mot en mer hållbar utveckling. 

 

 

Arbetssätt och aktuella begrepp

Vi kommer att:

 • genomföra och redovisa uppdraget "Vad finns det hemma i städskåpet?"

 • resonera, diskutera och utbyta erfarenheter kring hur olika kemikalier i hemmet är märkta, hur de ska hanteras och användas, samt hur man kan tänka vid val av produkt/alternativ produkt för att minska påverkan på miljön och den egna hälsan.

 • arbeta med att befästa olika farosymboler/faropiktogram med hjälp av www.hannashus.se och www.kemi.se där vi kommer ta del av olika faktatexter och färdighetsträna med hjälp av olika quiz.

 • på olika sätt lyfta, resonera kring och använda de aktuella begreppen för arbetsområdet med hjälp av bl a  "begreppsblad".
   
 • läsa och diskutera innehållet i olika faktatexter om t ex "Hur kan vi göra maten mer hållbar?", "Syror och baser", "Naturen blir surare" (ur bl a "Boken om Fysik och kemi" av Hans Persson och "Fysik och Kemi" PULS). 

 • Vi kommer träna oss på att besvara läsförståelsefrågor med hjälp av faktatexterna (chromebook, frågorna ligger under NO på SharePoint), både muntligt och skriftligt. Vi kommer även använda oss av "lucktexter".

 • skapa egna fakta texter om olika metoder att göra maten mer hållbar och flygblad om försurning med hjälp av stödstrukturer (8-fältare, tankekarta) och chromebook.

 • titta på, resonerar och diskutera kring filmer om bl a syror och baser från URSkola, "Syror och baser, del 1" och "Bota det sura".

 • använda oss av kahoot och PowerPoints för att befästa faktakunskaper och utveckla förmågorna i arbetsområdet.

 • genomföra och dokumentera enkla systematiska undersökningar med rödkålssaft, för att undersöka och ta reda på om några vanligt förekommande livsmedel (t ex tandkräm, citron, såpa, ättika) är sura eller basiska. Vi kommer även diskutera resultaten och tränar oss på att dra slutsatser.

 • arbeta i olika konstellationer - gemensamt, i mindre grupper, parvis och individuellt.

 • "modella" för varandra och använda oss av EPA


Aktuella ord och begrepp inom arbetsområdet:
syra, bas, surt, basiskt, neutralt, pH-värde, indikator, naturlig indikator, konstgjord indikator, hypotes, resultat, slutsats, faropiktogram/farosymboler, frätande, försurning, sura gaser, surt regn, vittra sönder, kemikalier, tillsatser, konserveringsmedel, smakämnen, färgämnen, vakuum, röka, torka, salta, göra maten sur ...

Bedömning

Du kommer bli bedömd under arbetets gång i hur väl du uppfyller målen, både muntligt och skriftligt.

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

 • förklara och ge exempel på nutida metoder och metoder som användes förr, när det gäller att förlänga matens hållbarhet.

 • berätta om och ge exempel på vanligt förekommande livsmedel och kemikalier i din vardag, samt hur de kan vara märkta.

 • känna igen och använda faktakunskaper kring vanligt förekommande faropiktogram 

 • genomföra och dokumentera enkla systematiska undersökningar med hjälp av hypotes, resultat och slutsats.

 • förstå och använda de aktuella kemiska begreppen inom arbetsområdet.

 • jämföra och använda faktakunskaper om sura och basiska ämnen.

 • delta i samtal, diskussioner och resonemang om t ex val av livsmedel/kemikalier, metoder som förlänger matens hållbarhet, försurning av sjöar och varför man använder tandkräm när man borstar tänderna.

Läroplanskopplingar

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter