Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Lovskola- svenska som andraspråk (svenska)

Pilevallskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Eftersom du har fått F i svenska får du chans att jobba med fyra olika delmål under sommarskolan. Dessa delmål delar du med mig, men det räcker inte för att få ett betyg i sommar. För er två som går i nian kommer ni att få läsa klart på introduktion på gymnasiet. Du får nästa terminsbetyg av mig eller gymnasieläraren HT 2018. Dela det du skriver med mig Linda Ammitzboll via google dokument, eller google presentation så att jag kan bedöma till hösten.

Du skall skriva fyra texttyper. En insändare (argumenterande text), en novell (berättande text), en faktatext (utredande text) och en litteraturanalys eller analys av modersmål kopplat till svenska språket eller analys av språkhistorian (jämförande text). 

Faktatext: 

Rubrik, syfte, frågeställningar, fakta med källhänvisningar, analys av fakta, diskussion, källor. Alla texter skall ha styckeindelning och stor och liten bokstav. 

Insändare: 

Rubrik, ingress, brödtext, tre argument och ett motargument, avslutande text med uppmaning eller fråga. Alla texter skall ha styckeindelning och stor och liten bokstav. 

Berättande text: 

Rubrik. inledning, personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, händelser, klimax, upplösning, avslutning. Alla texter skall ha styckeindelning och stor och liten bokstav. 

Jämförande text: 

Rubrik, fakta om språk 1, fakta om språk 2, källhänvisningar till fakta, analys av fakta, diskussion, källor. Alla texter skall ha styckeindelning och stor och liten bokstav. 

Eller

Rubrik, fakta om författare 1, fakta om författare 2, källhänvisningar till fakta, analys av fakta, diskussion, källor. Alla texter skall ha styckeindelning och stor och liten bokstav. 

Extrauppgift: 

Utbildningsmaterial inför Valet till hösten. Läs, lyssna, titta och skriv anteckningar: https://svenska-som-andrasprak.blogspot.com/2018/06/valet-2018.html

För helt nyanlända: 

Jobba med alfabetet, månader, färger, saker på arbetet, i hemmet, i litteratur etc, se https://www.digitalasparet.se/

Du kan också läsa 8 sidor och slå upp ord och översätta texten. Försök skriva en sammanfattning av vad texten handlar om på svenska: http://8sidor.se/

Extrauppgift helt nyanlända: 

Titta på denna serie om Valet. Slå upp ord du inte förstår på svenska och på modersmål. Sammanfatta vad filmerna handlar om. 

https://urskola.se/Produkter/202385-Sa-funkar-Sverige-Demokrati


Läroplanskopplingar

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback