Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk 1 vt

Prästslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Matematik för åk 1

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål / (du ska kunna)

räkna med hela tiotal, 10-100
räkna antal och rita hälften så många
använda ord som beskriver läge
addition och subtraktion med tio-kamrater
addition och subtraktion i talområdet 10-20
namnge, rita och måla delar av de geometriska objekten, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
förstå sambandet mellan addition och subtraktion
räkna med enheten kronor
mäta längd i enheterna centimeter och meter
jämföra, uppskatta och mäta volym
upprepa mönster
använda tabeller och stapeldiagram
räkna med talen 0-100
addition och subtraktion med hela tiotal
klockans halva timmar


Kommer att bedöma

Se matris

Arbetssätt

Vi kommer att
arbeta i vår lärobok
spela spel med addition och subtraktion inom talområdet 0-100
ha problemlösning genom att samarbeta inom klassen
mäta med linjal cm och m
uppskatta volym liter och dl
ha utomhusmatematik och träna på olika uttryck där
att träna klockans hela och halva timmar

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik åk 1 vt.-13
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback