Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Lovskola: Ma: kap 5 Uttryck och Ekvationer

Gammal, Trelleborg · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

Att se samband och mönster och kunna beskriva hur det är uppbyggt är centralt inom matematiken. Då är det viktigt att kunna se vad som varierar och vad som förblir konstant, att se helheter och kunna generalisera - dvs inte bara ge exempel, utan kunna beskriva vad som händer rent allmänt. Då är det enklast att kunna uttrycka sig med symboler - t ex bokstäver. Detta kapitel handlar om att uttrycka samband med generella formler och att ställa upp likheter för dessa.

1. Syfte

Du kommer att lära dig "räkna med bokstäver" och på så sätt få ett verktyg att använda för att uttrycka matematiska samband i generella termer. Ställer man upp likheter för dessa får man ekvationer, som vi kommer att träna på att lösa.

2. Detta ska vi arbeta med

Förenklingar och ekvationer

Teckna uttryck med bokstäver

Förenkla uttryck med addition, subtraktion och multiplikationer

Beräkna enkla ekvationer

Förenklingar med paranteser

Lösningsmetoder för ekvationer


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback