Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Svenska som andraspråk år 5, läsåret 2017-2018

Toltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

I ämnet svenska ska du bland annat få träna på att läsa olika typer av texter, att kunna förstå och återberätta innehållet i dem. Du kommer också att få träna på att uttrycka dig på olika sätt, i både tal och skrift. Vi skriver olika typer av texter. Vi tränar på olika muntliga uppgifter och redovisningar. Vi kommer att arbeta i olika teman, där innehållet är viktigt. Utifrån det ska du få träna dig och utveckla dina färdigheter, kunskaper och förmågor. Vi arbetar bland annat med läroböckerna Prima Svenska, Klara Svenskan och Språkis (svenska som andra språk).

Syfte

 (Lgr 11)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll, se nedan.

Arbetssätt / metod

 • Läsa texter i böcker, i tidningar och på internet.
 • Samtala om och diskutera texter och innehåll. 
 • Skriva texter för hand och på Ipad.
 • Använda filmer och media för att lära och samtala kring.
 • Enskilt arbete, pararbete och arbete i grupp.
 • Genomgångar.
 • sva-arbete i "Språkis", t ex uttal, ord, begrepp, synonymer och motsatsord

 Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • läsa och förstå olika slags texter 
 • skriva olika slags texter
 • meningsbyggnad
 • delta i samtal och diskussioner
 • muntligt berätta och redovisa
 • värdera källor
 • ge och ta emot respons
 • kunna samtala om bilder
 • följa instruktioner

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Matriser i planeringen
Svenska år 5, läsåret 2017-2018
Uppgifter
Bokrecension

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback