Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Europa åk 5

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Du ska utveckla kunskaper om Europa. Du ska bland annat få lära dig vilka länder, huvudstäder, vatten, berg och öar som finns i Europa samt de europeiska natur- och kulturlandskapen. Du ska också få lära dig att undersöka Europa genom att använda dig av kartor och faktatexter.

Geografi

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Undervisning och arbetsform 

* Vi läser olika faktatexter tillsammans

* Vi ser på film om Europa

* Vi ser på serien geografens testamente om Europa

* Diskussioner kring texter och filmer

* Olika uppgifter kopplade till syftet

* Vi använder oss av Ipads och spelar bland annat spel på settera.com där eleverna får träna på Europas namngeografi

* Eleverna får i slutet av arbetsområdet fördjupa sig om ett land i Europa och ska då skriva en beskrivande faktatext om landet (detta sker då ämnesövergripande med ämnet svenska)

* Slutligen kommer eleverna att få ett prov.

 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma (godtagbara krav):

* Din förmåga att använda dig av geografiska begrepp.

* Dina kunskaper om  natur- och kulturlandskap.

* Din förmåga att undersöka omvärlden och använda dig av olika kartor.

* Din förmåga att resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att ge förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

* Din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen samt förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

* Dina kunskaper om Europas namngeografi.

Elevernas kunskaper och förmågor bedöms kontinuerligt under arbetets gång med Europa.

 

Så här visar du dina kunskaper:

  • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna
  • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner och göra uppgifter
  • Du visar dina kunskaper genom "exittickets"
  • Du visar dina kunskaper genom att skapa en beskrivande faktatext om ett land i Europa
  • Du visar dina kunskaper genom ett skriftligt prov

Läroplanskopplingar

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Lärandematris Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter