Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO vt -18

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- se "Koppla till läroplan - Syfte"

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Du kommer att arbeta med årets högtider, jordens tidiga utveckling, dinosaurier, istiden, människans uppkomst och vandring, skildringar av livet förr och nu, likheter och skillnader islam-judendom-kristendom, enkla kartor och karttecken, närmiljön Ullared, världsdelar, normer och regler, klassråd,  samt mänskliga rättigheter

 

Arbetsformer

- Läsa texter från olika källor (lärobok och internet)

- se film

- arbetsuppgifter enskilt, par och i grupp

- ha klassråd 1gång/v.

 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:

- se "Koppla till läroplan - Kunskapskrav"

 

Hur ska det bedömas:

Pedagogen  kommer att bedöma dina förmågor genom observationer i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback