Skolbanken Logo
Skolbanken

Makedonska, MOE 1-Höst 2018

Modersmålsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Eleverna ska förbättra färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt makedonska. De ska utveckla kunskaper om sitt modersmål, om litteratur samt ett interkulturellt förhållningssätt. Eleverna ska kunna använda ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet, som är präglat av båda den svenska och modersmålets kultur.

 •  redovisa, diskutera och kommentera texternas innehåll
 •  använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner 
 • läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier
 • tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna
 •  återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört
 •  skriva olika texter, med anpassning till mottagare, syfte och situation
 •  använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 •  samtala och resonera kring texter av olika slag
 •  tolka från modersmålet till svenska och tvärtom

Vi kommer att arbeta med:

Olika tema omkring:

 •  skönlitterära böcker
 • historiska berättelser
 • jämförelse mellan böcker  och filmer
 • kultur och elevernas studieväg

 

Arbetssätt och arbetsformer:

 • EPA (interaktion mellan eleverna)
 •  olika aktiviteter (tala, lyssna, läsa och skriva) 
 •  aktiviteter innan, under och efter läsningen
 •  användning av digitala verktyg 
 • youtubeklipp, video och filmer 

 

 

Vi ska bedöma hur du kan: 

 

 •  förstå ditt modersmål såväl muntligt som skriftligt
 •  redovisa, diskutera och kommentera textens innehåll

 •  uttrycka muntligt dina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt
 •  växla mellan vardagsspråk och skolspråk

 • formulera dig i skrift på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll
 •  följa skriftspråkets konventioner
 •  uttrycka och formulera dig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

 •  läsa texter av olika karaktär på modersmålet och kan redogöra för innehållet i texten samt formulera egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa

 

 •  redogöra modersmålets spridning och hur språket används och hur modersmålet är uppbyggt
 •  göra välgrundade jämförelser med svenska språket
 •  ge exempel på och diskutera typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt  göra jämförelser med svenska förhållanden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • MoeSyfteFörmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
 • MoeSyfteFörmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.
 • MoeSyfteKunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
 • MoeSyfteFörmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.
 • Centralt innehåll
 • Moe  -Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • Moe  -Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • Moe  -Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
 • Moe  -Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
 • Moe  -Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
 • Moe  -Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
MOE 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter