Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Svenska A vt -18

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

-se "Kopplingar till läroplanen - Syfte"

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Du kommer att tala, lyssna och samtala om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Du kommer även att arbeta med lässtrategier, samt flyt i din läsning. Du kommer att arbeta med stor/liten bokstav, skiljetecken (punkt, frågetecken), vissa stavningsregler (e-ä, o-å, dubbelteckning, j-ljudet), samt skriva olika texter. Du kommer även att träna handstil. Du kommer att arbeta med tankekartor. Du kommer även att lyssna och återberätta berättelser både muntliga och skriftliga.

 

 Arbetsformer

- se filmer 

- lyssna och läsa olika texter, samt återberätta innehållet i texterna

- samtala om texter 

- skriva faktatexter och berättande texter

- övningar med att stava vanligt förekommande ord

- övningar med skiljetecken

- berätta i grupp

- handstilsövningar 

 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:

- se "Kopplingar till läroplanen - Kunskapskrav"

 

Hur ska det bedömas:

Pedagogen  kommer att bedöma dina förmågor genom observationer i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.

Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.

Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback