Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

VT18 - Mänskliga rättigheter

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Vilka rättigheter gäller över hela världen? Vad innebär begreppen nationell minoritet och urfolk? Vilken särställning och vilka rättigheter har dessa grupper? I detta område tar vi bland annat upp de mänskliga rättigheterna, hur de mänskliga rättigheterna kränks i olika delar av världen och hur olika organisationer arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna.

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Se kopplingar nedan    

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden och principer.

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Genomgångar, eget arbete, gruppdiskussioner, film, 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Målet med det här avsnittet är att du ska:

  känna till de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen samt olika organisationers arbete för att försvara dessa rättigheter.

  kunna analysera hur och varför de mänskliga rättigheterna kränks i olika delar av världen.

  kunna reflektera över hur olika grupper i samhället diskrimineras och vilka lagar som finns för att motverka detta.

  känna till de nationella minoriteterna i Sverige och vad det innebär att samerna är ett urfolk samt kritiskt granska hur Sverige behandlar dessa grupper.

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Under lektionerna (gruppdiskussioner), du ska få skriva en insändare (i samarbete med NO och SV), skriftligt/muntligt prov (17/5 7b, 18/5 7a). Feedback via unikum samt muntligt.

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

2. Undervisning:

3. Bedömning: 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Matriser i planeringen
Mänskliga rättigheter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback