Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska

·

Årskurs:

5

Medeltiden & Vasatiden, åk 5

Kollaskolan 3-5, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Välkommen till en spännande resa genom Medeltiden och Vasatiden i Sverige och Europa!

Syfte

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

 • Levnadsvillkor
 • Kulturmöten – Hansan, upptäcktsresorna
 • Kungens makt, fyra stånden, viktiga personer

Mål

Efter avslutat ämnesområde ska du ha

 • utvecklat din förmåga att se samband mellan hur människorna som levde på medeltiden påverkades av de förändringar i samhället som hände under denna tid.
 • ha lärt dig om händelser och personer som var viktiga under medeltiden.
 • ha lärt dig om livet i byn, i staden, i klostret och i borgen samt
 • kunna göra jämförelser av livet under medeltiden med andra tider

Arbetssätt

 • söka och sammanfatta fakta utifrån nätet och böcker
 • svara muntligt och skriftligt på frågor kopplade till film och litteratur
 • diskutera i par eller helklass
 • skriva faktatext - visste du att meningar

 

Bedömning:

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda dina kunskaper och formulera dig muntligt och skriftligt
 • söka svar på frågor
 • diskutera och arbeta aktivt i grupp
 • dra slutsatser och göra jämförelser, se skillnader och likheter med andra tider i historien samt med din egen vardag och ditt eget liv

 

Redovisning

 • Skriftliga svar på frågor
 • Läxförhör och prov
 • Aktivt deltagande i diskussioner och grupparbete.

 


Läroplanskopplingar

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen
Historia åk 4-6 Skolverket
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter