Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Rastaktiviteter

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

"En pedagogisk planering handlar om att ta sig an de didaktiska frågorna vad, varför och hur på ett specifikt kunskapsområde och formulera svaren i en skriftlig planering som kan användas flera gånger, även av kollegor som inte deltagit i själva planeringen" (Fritidshemmets mål och resultat, s. 65-75 Pihlgren 2017). Jobba igenom den pedagogiska planeringen steg för steg. Börja planera utifrån syfte och läroplan och planera därefter aktiviteterna. Planeringen innehåller stödtexter och stödfrågor som är tänkta som hjälp för pedagogernas planering och utvärdering. Allt som inte är rubrik 2 eller 3 bör raderas innan publicering. Det innefattar även ingresstexten och bild.

Syfte - Rastaktiviteter

  • I rastaktiviteterna ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. 
    • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
    • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  • Varför ska eleven lära sig detta? Vad ska eleven förstå? Vilka förmågor ska eleven utveckla? (Allra bäst är det att formulera syftet i form av en generativ fråga, en fråga som ger upphov till något nytt. Fritidshemmets mål och resultat, s. 68-69, Pihlgren 2017)

Mål i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

* Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. 

 

Resultat- Eleverna har lärt sig olika lekar, alla får vara med, inte slåss, leka med andra elever från andra klasser.  Eleverna har fått bättre raster, fler vill delta, längtan ökar till att deltaga i rastaktiviteterna. Vi på Slöingeskolan erbjuder olika sorters lekar på rasterna som eleverna kan gå och komma som dom vill utan att påverka lekan för dom andra eleverna. Vi har också musik till våra aktiviteter då detta är ett medel för att kunna delta och koppla av på ett lekfullt sätt. 

 

Tack vare rastaktiviteterna kan vi nå elever med särskilda behov på ett lättare sätt och se till att dom får det lite enklare med att skapa nya kompisrelationer. Glädjen och ny energi tas med från skolgården ända in i klassrummet.

 

Forskningen säger att barnens inlärning blir lättare med hjälp av all fysisk aktivitet på rasterna och det motverkar konflikter, utanförskap och förebygger god hälsa och allmänt välbefinnande. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback