Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Ämnesplanering Lackarebäcksskolan - Sv, åk 2 2018-2019

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Läsa, skriva och tala

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa enskilt, gemensamt, tyst och högt
 • Samtala om texter och använda olika lässtrategier
 • Skriva berättelser och faktatexter
 • Skriva både för hand och på iPad
 • Samtala och redovisa för varandra

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Hur du:

 • läser och förstår innehållet i elevnära texter
 • skriver faktatexter samt berättande texter med inledning, handling och avslutning
 • kombinerar texter med bilder
 • använder stor bokstav och skiljetecken
 • redovisar dina arbeten både muntligt och med hjälp av iPad
 • återberättar

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback