Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Åk 2 Tema Huddinge nu

Gemensamt i Huddinge, Huddinge · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Ämne: Upptäcktsresa genom närområdet. Arbetsområde: Huddinge nu När: ht-2018

SYFTE – Dessa förmågor ska du ges förutsättningar att utveckla:

Att utveckla en helhetssyn över samhällsfunktioner och att ge en förståelse för hur ett samhälle är uppbyggt och fungerar.

Vi kommer att träna på förmågorna: analysförmåga, kommunikativ förmåga procedurförmåga och bergreppslig förmåga.

 

CENTRALT INNEHÅLL – Dessa delar i ämnets centrala innehåll kommer att behandlas:

Vi går på upptäcktsfärd i vårt närområde. Vi studerar yrken och verksamheter som finns där. Vi använder oss av olika källor vid faktainsamling och tränar på att granska dem kritiskt. 

Slutarbetet presenteras i en analog eller digital turistbroschyr där texter kombinerar ord och bild tex, film och webbtexter.

 

 

KUNSKAPSKRAV – Dessa kunskapskrav kommer eleven bedömas mot:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. 

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. 

 

 Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap. 

 

 Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. 

 

 Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. 

 Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

 

 

ARBETSSÄTT & BEDÖMNINGSFORME

 
Vi kommer att läsa olika texter och träna på vår källkritiska förmåga. Sedan kommer vi att besöka platser i närområdet, studera kartor, intervjua människor och vara allmänt nyfikna på vårt närområde. Vi kommer att gestalta ett yrke eller en verksamhet i Scratch jr.
 
Alla får skapa sin egna turistbroschyr utefter sina intressen och förmåga. Vi ger varandra kamratrespons och eleverna kommer att få utvärdera temaarbetet digitalt. 
 
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Detta presenteras i en analog eller digital turistbroschyr.

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter