Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Svenska som andraspråk, Kemi, Svenska

·

Årskurs:

5

Vatten Åk 5

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva. Vatten kan se ut på olika sätt och det finns vatten överallt på jorden, men det är samma vatten som hela tiden flyttar sig runt i naturen. Vi har det vatten vi har på jordklotet och det måste vi ta väl vara på.

Kunskaper och förmågor att utveckla:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

  • känna till vattnets kretslopp
  • känna till något om vattnets egenskaper
  • kunna begreppen salt, sött och bräckt vatten
  • känna till något om växt- och djurliv i de olika vattentyperna
  • känna till hur vi renar vårt vatten (avlopp resp dricksvatten)
  • känna till något om fiskars liv och fiskens uppbyggnad
  • kunna skriva en enkel lab.rapport utifrån givna punkter

Så här arbetar vi:

Vi kommer att läsa, diskutera och reflektera över texter kring vattnets krestlopp, vattnets egenskaper m.m.  Under arbetets gång ska vi träna på att ta ut det viktigaste ur en text, svara på frågor kring texten samt hämta fakta från film.  Vi ska även utföra några enkla experiment kring vatten och dess egenskaper.

Bedömning:

Dina kunskaper bedöms utifrån din medverkan och aktivitet vid diskussioner, experiment och studiebesök.

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
No- Vatten år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter