Skolbanken Logo
Skolbanken

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Pedagogisk planering - Matematik

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Matematik.

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

Vi vill att barnen skall få förståelse för rumsuppfattning och taluppfattning. Förvärva erfarenheter kring matematiska begrepp (antal, sortering, tid m.m.) samt se och förstå sambanden mellan begreppen. Utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang och finna lösningar på olika problem.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

- Sortering
- Antal
- Mätning
- Lägesord
- Matematiska mönster

 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Vi låter barnen räkna varandra på samlingen.

Vi använder temaboken, där vi räknar bland annat pirater och djur.

Arbeta med gruppering för att kunna sortera.

Utifrån barnens intresse tar vi reda på passande saker att mäta.

Mäta olika föremål för att ge barnen en uppfattning av det relativa i stort och litet, långt och kort, smalt och brett.

Vi letar olika mönster i temaboken för att ge barnen en uppfattning av vad mönster är.

Vi konkretiserar mönster genom att låta barnen skapa egna mönster i olika former, exempelvis genom att göra pärlarmband med olika färger.

Ge barnen en förståelse för lägesord såsom över, under, i , ur, på genom att prata om de olika delarna på piratskeppet, såsom seglen och fören.

Utöva konkreta övningar där barnen får uppgiften att exempelvis ställa sig framför varandra.

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback