Skolbanken Logo
Skolbanken

Rävekärrs förskola, Saltkråkan Pedagogisk planering - Matematik

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 juli 2018

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Matematik.

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

Vi vill att barnen skall få förståelse för rumsuppfattning och taluppfattning. Förvärva erfarenheter kring matematiska begrepp (antal, sortering, tid m.m.) samt se och förstå sambanden mellan begreppen. Utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang och finna lösningar på olika problem.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

- Sortering
- Antal
- Mätning
- Lägesord
- Matematiska mönster

 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Sortering: Vi gör en dramatisering med hjälp av våra karaktärer i temasagan där barnen ska få en förståelse för vad sortering är för något 

Antal: vi räknar barnen dagligen, hur många är närvarande och hur många är frånvarande, vid alla rutinsituationer under dagen använder vi oss av vardagsmatematik

Mätning: Vi mäter barnen. Vi kommer också att använda oss av en tumstock där barnen själva får mäta varandra och saker i sin omgivning

Lägesord: Vi använder oss av olika material där barnen får pröva på olika lägesord

Matematiska mönster: Vi kommer att arbeta med "fröken mönster" där vi uppmärksammar, ställer frågor och diskuterar tillsammans om de mönster vi pedagoger och barn har på oss

Vi kommer också att använda oss av appar och UR play i vårt arbete med matematik

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback