Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering - Matematik Lilla björn, 2018/2019

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 oktober 2018

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Matematik.

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

Vi vill att barnen skall få förståelse för rumsuppfattning och taluppfattning. Förvärva erfarenheter kring matematiska begrepp (antal, sortering, tid m.m.) samt se och förstå sambanden mellan begreppen. Utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang och finna lösningar på olika problem.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

- Sortering
- Antal
- Mätning
- Lägesord
- Matematiska mönster

 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Sortering - Städa leksaker i rätt låda som en daglig aktivitet

Antal - Räkna barnen i samlingen, räkna i temaboken

Mätning - Mäta barnen (lång och kort)

Lägesord - Olika lekar i samling som innehåller lägesord. Flanobilder ur temaboken.

Matematiska mönster - Ploppar, pärlplattor m.m. efter ett givet mönster.

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback