Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Bråk- och decimaltal

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Bråk? I skolan? Javisst, inom matematiken är tal i bråkform och decimalform något som du ska få lära dig mer om! Varför ska vi lära oss bråk och decimaltal? Du möter ofta tal i bråkform och decimalform i din vardag. När du t ex ska baka behöver du 1/2 dl (0,5 dl) socker, kanske 3/4 dl (0,75 dl) mjöl och så vidare. När du och dina två kompisar ska dela på en godispåse delar ni upp den så att ni får lika mycket var. Utan att tänka på det använder du även tal i bråkform när du pratar om tid. Det gör du när du säger "Jag kommer om en kvart", "Vi ses om en halvtimme".

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.


Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 


Målet med undervisningen:

Vi ska lära oss att förstå tal i bråkform samt decimalform för att kunna använda dem i olika situationer i vår vardag. I detta ingår det att kunna...
 
  • jämföra och storleksordna bråk- och decimaltal.
  • utföra beräkningar och problem med bråktal och decimaltal (addition och subtraktion)
  • ta ut delar av ett tal.
  • jämföra bråktal med decimaltal och kunna se dess samband.
  • skriva decimaltal som tiondelar och hundradelar.

 

 

 

 

 


Vi tränar också på att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik, det vill säga att kunna prata ett "matematiskt språk"och använda matematiska begrepp.
 
Detta övar vi genom...
- gemensamma genomgångar och diskussioner
- eget arbete i matematikboken
- praktiska övningar
- problemlösningsuppgifter enskilt, i par och i grupp
- matematiska samtal med fokus på begrepp

 

 

 

 

 

Bedömning:

Detta bedömer jag under lektionstid men även genom att se ditt resultat på diagnosen och det avslutande provet.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter