Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik år 1.

Nolskolan, Ale · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband (Lgr 11). Vi kommer att arbeta med matteboken "Prima matematik" och du kommer också att få träna matematik praktiskt, både inne och utomhus.

Syfte 

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

 • Naturliga tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet
 • Addition och subtraktion.
 • Huvudräkning med naturliga tal.
 • Rimlighetsbedömning
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Mönster
 • De geometriska figurerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
 • Lägesord, t.ex. under, över och på.
 • Enkla tabeller och diagram.
 • Problemlösning
 • Vardagsmatematik

 

Aktiviteter/så här ska vi arbeta:

 • Arbete i matteboken (Prima matematik, 1A) 
 • Praktisk matematik, både ute och inomhus. 
 • Matematikfilmer
 • Problemlösning i grupp.

 

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • Kunna ramsräkna 0-100.
 • Forma siffrorna 0-9.
 • Förstå skillnaden mellan antal och siffra,
 • Dela upp tal. 
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 • Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Tiokompisarna.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska figurer (cirkel, kvadrat, rektangel, triangel)
 • Att göra och samtala om enkla stapeldiagram.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Ha förståelse för begreppen "dubbelt och hälften", "fler och färre", "är mindre än och är större än" samt "är lika med". 
 • Ha förståelse för likhetstecknets betydelse. 
 • Klockan "hel och Halv".

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Löpande på matematiklektionerna.
 • Genom samtal och observationer.
 • Genom diagnoser

 

 V

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matematik - målen att nå HT åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback