Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Vad är ett samhälle? Vad menas med att Sverige är ett demokratiskt land? Vilka rättigheter har barn? Vad är mobbing? Alla som arbetar betalar skatt men vad används alla skattepengar till? Dessa frågor och några till kommer du att kunna besvara när du avslutar denna termin.

Vad ska vi göra?

Vi ska under de kommande veckorna arbeta med de fem delar som ämnet samhällskunskap är indelat i. Dessa delar är

Medier

Individer och grupper

Ekonomi

Politik

Lag och rätt

När ska vi arbeta med det?

Vi kommer att arbeta med detta under v.9 - v.24. Vi kommer att använda våra lektioner i SO på måndagar.

Varför ska vi arbeta med det?

När man lär sig mer om hur samhället fungerar idag och får förståelse för att samhälle och individen påverkar varandra kan man vara med och påverka hur samhället ska fungera i morgon. 

Hur ska vi arbeta med det? 

Vi kommer att utfå från serien Lilla Aktuellt skola. Vi kommer att  träna ord och begrepp som är kopplade till ämnet.  

Vi kommer att på olika sätt ta ställning till (för eller emot) med hjälp av våra röda och gröna kort. Vi lär oss att lyssna på varandras åsikter samt att delge andra vad vi själva tycker och tänker och varför.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap åk 4-6 Sandlyckeskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback