Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik år 2 Knappekulla läsår 18/19 - Prima matematik

Knappekullaskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 16 januari 2023

Här får du ta del av vad vi kommer att arbeta med i ämnet matematik i årskurs 2.

Syfte

Vårt arbete med matematik syftar till att eleverna utvecklar sina kunskaper i matematik och sitt intresse för matematik samt tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centralt innehåll

Mål för eleven:

läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom helhetsområdet 0-1000 (förstå positionssystemet)
jämföra, storleksordna och dela upp tal inom helhetsområdet 0-1000
lösa textuppgifter med additon, subtraktion och multiplikation
förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra
räkna i huvudet med de olika räknesätten
förstå enkla bråk som en halv, en tredjedel och en fjärdedel
beskriva mönster i enkla talföljder
fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster
jämföra och beskriva geometriska objekt
jämföra,uppskatta och mäta massa
förstå symmetri och rita ut symmetrilinjer
läsa av hela den analoga klockan

Undervisning

Vi arbetar med läroboken Prima matematik
Vi har konturnerligt gemensamma samlingar i klassen där vi samtalar och diskuterar matematik.
Vi spelar mattespel där vi färdighetstränar och befäster våra kunskaper.
Vi arbetar praktiskt, bl.a. när vi arbetar med klockan, bråk och vägning.
Det finns alltid möjlighet att använda konkret och laborativt material.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-ramsräkna 0-1000, 1000-0
-kan läsa av en tallinje 0-1000 och markera på olika tallinjer
-kan uppfatta, fortsätta och konstruera enkla talmönster som t ex 3, 6, 9.....   20, 40, 60
-kan göra 5-hopp och 10-hopp
-kan beskriva addition och subtraktion och hur dessa hör ihop
-kan beskriva multiplikation och division med hjälp av till exempel konkret material eller bilder
-automatisera lilla +
-automatisera lilla-
-automatisera 10-kompisarna
-förstå symmetri och kan rita ut symmetri linjer
-fortsätta geometriska mönster samt konstruera egna
-kan uppskatta och mäta massa
-kan hela den analoga klockan
-kunna jämföra och beskriva några geometriska objekt

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik år 2 Knappekulla läsår 18/19 - Prima matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback