Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Förändringar NTA

Iggesunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

NTA- lådan "förändringar" ger dig möjlighet att få experimentera och utforska förändringar hos fasta föremål, vätskor och gaser. Du kommer även att öva dig på att göra förutsägelser, dra slutsatser samt dokumentera dina resultat enskilt och parvis.

Syfte och långsiktiga mål

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna  ges förutsättningar att utveckla sina förmågor.

Det centrala innehållet, konkreta mål

 • Vattnets olika former, fast, flytande och gas. Övergånger mellan formerna. 
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem, t.ex genom avdunstning och filtrering. 
 • Dokumentera din undersökningar med text och bild. 
 • Öva dig i att göra förutsägelser och dra slutsatser.

Undervisning och arbetssätt

 • Temat är uppdelat i 15 uppdrag. Varje uppdrag inleds med en gemensam genomgång . 
 • Du kommer att arbeta enskilt och tillsamans med en kamrat för att lösa uppdragen. 
 • Du ska dokumentera varje uppdrag med hjälp av text och bild. 
 • Du ska delta i diskussioner. 

Kunskapskrav


Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • Använda de ord och begrepp vi gått igenom och som tillhör temat.
 • Kunna beskriva vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • Kunna ge exempel på kokning, avdunstning, kondensering, smältning och stelning.
 • Ha grundläggande kunskaper om luftens betydelse för allt levande. 
 • Observera vad som händer i undersökningarna och jämföra dina resultat med andra. 
 • Formulera egna förutsägelser och resultat.
 • Planera, genomföra och kunna dokumentera ditt arbete.

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Förändringar NTA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback