Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Svenska

·

Årskurs:

F

Affären

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Vi lär oss mer om affären, närmar oss matematiken samt skapa ett nyanserat språk och god kommunikation mellan eleverna.

Affären

 

Syfte: Att skapa medvetetet om att saker har ett värde och hur man handskas med betalningsmedel samt att få möta enkla räkneoperationer och problemlösningar.

 

Det här ska du lära dig:

 

 • Lekkoder - rollek
 • Språk
 • Matematik
 • Turtagning
 • Socialt samspel
 • Samarbete med hemmen (barnen får samla återvinningsmaterial hemma och ta med)
 • Skapande (barnen får vara med och utforma hela butiken)
 • Förstå pengars ungefärliga värde. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Pedagogerna deltar i leken och utmanar barnen att utveckla ett nyanserat talspråk, träna på turtagning och enkel matematik.
 • Barnen får ta med sig tomma förpackningar hemifrån som vi sedan använder i affären.
 • Vi använder fantasin och skapar egna varor av olika material som t ex trolldeg och måla träklossar.
 • Vi skriver skyltar och närmar oss bokstäver och siffror på ett meningsfullt sätt. 

 

 Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning):

 

 • Aktivt deltagande och reflektion i ämnet. 
 • Visar kunskap om olika typer av affärsformer. 
 • Kunna kategorisera varor. 
 • Visa kunskap om olika betalningsätt. 
 • Visa kännedom om olika mynt och sedlar.
 • Kunna enkla räkneoperationer och problemlösningar. 

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter