Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Måttenheter & Tidsenheter

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Cm, kg och ml... Dessa är bara några av de enheter som du ska få lära dig mer om!

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Du kommer få lära dig:

- enheterna kilometer, hektometer, dekameter, meter, decimeter, centimeter och millimeter och sambandet däremellan.

- kilogram, hektogram, dekagram och gram och sambandet däremellan.

- liter, deciliter, centiliter och milliliter och sambandet däremellan. 

- klockan och tidsenheter.

- enhetsbyten, enhetsomvandlingar.

I vår undervisning kommer vi att ha:

- Genomgångar
- Gruppuppgifter
- Eget arbete
- Spel och användning av Ipad
- Diskussioner

 


Vi kommer bedöma din förmåga att:

- känna till och använda dig utav de olika måttenheterna.

- känna till och använda dig utav tidsenheter. 

- hantera enhetsbyten, enhetsomvandlingar.

- reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda. 

- samtala och diskutera om olika lösningar på problem.

- ta ansvar för dina studier.

 

 

Ämnesspecifika ord:

kilometer, hektometer, dekameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter

kilogram, hektogram, dekagram, gram

liter, deciliter, centiliter, milliliter

år, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter