Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik för åk 2, 18/19

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Vad är matematik?

Till dig som elev:

Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på iPad osv, osv.
Matematik är spännande och roligt! Häng med och lär tillsammans med oss alla!

Arbetsområdet

Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla ditt matematiska tänkande.

Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika typer av matteuppgifter.
Du kommer att få använda dig av pedagogiska program på datorn.
Du kommer att få träna dig på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.
Du kommer att få spela olika matematikspel.
Du kommer att få använda dig av olika laborativa material, t ex tallinjer, pengar, centikuber och våg.
Du kommer att få arbeta med vår mattebok på olika sätt.

Mål ht-18

Du ska kunna räkna med talen 0 - 100 i addition och subtraktion.

Du ska kunna räkna med uppställning i addition och subtraktion, med och utan växling inom talområdet 0 - 100.

Du ska förstå sambandet mellan addition och multiplikation.

Du ska kunna räkna med multiplikation, tabellerna 2, 5 och 10.

Du ska ha förståelse för räknesättet division, dela lika - bilda grupper.

Mål vt-19

Du ska kunna räkna med talen 0 - 1000 i addition och subtraktion.

Du ska kunna räkna med uppställning i addition och subtraktion, där båda termerna är tresiffriga.

Du ska kunna räkna med multiplikation, tabellerna 0 - 5 och 10.

Du ska kunna räkna med enklare division.

Du ska kunna berätta om olika geometriska objekt och jämföra dem med varandra.

Du ska kunna avrunda tal och räkna med överslagsräkning.

Du ska kunna den analoga klockan samt kunna lösa uppgifter som har med klockan och tid att göra.

Du ska kunna volymenheterna: liter och deciliter, samt kunna uppskatta volym.

Du ska känna till enklare tal i bråkform.

Du ska kunna förstå informationen i en textuppgift och kunna lösa den såväl på egen hand som i par och i grupp.

 

 

 

Redovisningsform

Under arbetets gång ska du redovisa det du lärt dig genom att göra diagnoser, delta i diskussioner och praktiskt visa hur du löser uppgifter.

Bedömning

Vi bedömer målen genom att se hur du arbetar enskilt och i grupp och hur du löser och förklarar dina uppgifter.

 

Till dig som lärare:

Vi vill ge eleverna en grundläggande förståelse för hur matematiken i vår vardag ser ut och därigenom skapa lust att lära och se matematiken som en naturlig del av vår tillvaro.

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matematik för åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback