Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit Matematik 3b

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

I denna bok kommer du att få lära dig mer om tal i bråk, klockan, taluppfattning, huvudräkning och uppställning, geometri, mätning, omkrets, area samt enheter.

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

* kunna bråk (dela en hel i lika stora delar, skriva bråk, en hel, tiondelar, hundradelar, jämföra tal och bråk, addera och subtrahera)

* kunna den digitala klockan (digital tid 0-12, 12-24, mätning av tid)

* kunna talen 0-10 000 (jämföra tal, avrunda till närmaste tiotal/hundratal, addition med uppställning, subtraktion med uppställning, multiplikationstabeller, multiplikation med 10/100/1000)

* kunna mäta (punkt/linje/sträcka, vinkel, månghörning, trianglar, fyrhörningar, omkrets, en rektangels area)

* kunna mäta (en centimeter=10 millimeter, en decimeter=10 centimeter, en meter=10 decimeter, mm/cm/dm/m, en kilometer=1000 meter) 

Hur ska vi lära oss detta?

 Du kommer att få:

 * arbeta med läromedlet Favorit matematik

 * arbeta enskilt, i par och i helklass

 * lyssna och delta i gemensamma genomgångar

 * arbeta praktiskt med konkret material 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

* använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.

* välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter

* använda olika matematiska uttryck för att diskutera.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och dels genom diagnoser/prov. Du kommer även att få arbeta med annat material som inte tillhör boken och där kommer du att få visa vad du kan genom att delta aktivt i diskussioner, svara på frågor och vid genomgångar


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Bedömning i matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback