Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO åk 1 ht-18

Frennarps byskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Vad är en näringskedja? Vad är en livscykel? Hur kan en larv bli en fjäril? Hur lever djuren i skogen? Vad händer i naturen på hösten och på vintern?

Genomförande:

Vi kommer titta på djur och växter i närmiljön och lära oss mer om dem.

Vi kommer undersöka naturen och se hur den ändras vid årstidsväxlingarna. Vi gör en årstidsbok.

Vi använder bland annat bilder, ser på film och läser böcker för att prata om livscykler och näringskedjor.

Bedömning:

Du bedöms flera gånger under terminen. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms.

Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig.

Du gör regelbundet utvärderingar. Vi dokumenterar i klassrummet eller digitalt.

 För att visa att du når målen ska du:

  • Delta aktivt i diskussioner.
  • Visa exempel på ett djurs livscykel och förklara vad som händer.
  • Förklara och ge exempel på en näringskedja.
  • Benämna några djur och växter i närmiljön.
  • Ställa relevanta frågor för att ta reda på saker om ett djur eller en växt.

Några begrepp:

livscykel, näringskedja, beroende, konsument, producent, nedbrytare,

barrskog, lövskog, äng, kust och hav, ekosystem

växter, svampar, blad, blomma, stjälk, rot,

ryggradslösa djur, ryggradsdjur

frö, planta, blomma, nektar, frukt,


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
NO Ettan ht
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter