Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

DS Skåne - vår del av världen

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Du ska få lära dig mer om vårt landskap -Skåne.

Till dig som elev:

Nu ska du får lära dig mer om Skåne. Du kommer att få använda kartbok, google maps, filmer, böcker, sökverktyg för att få mer kunskap om intressanta platser i Skåne.

Arbetsområdet

Varför ligger Lund just precis här? Varför bor en del människor i skogen, andra på landet och några i städer?

Mål

  • Du kan namnge och placera ut viktiga platser på en karta.
  • Du kan förstå och använda väderstreck och rumsliga begrepp för att beskriva var olika platser ligger.
  • Du kan redogöra för Skånes förändringar genom tid (natur, gränser, tillhörighet).
  • Du har en förståelse för varför människor väljer att bo på olika ställen.
  • Du kan ta reda på information på olika sätt

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i våra team och tillsammans ta reda på fakta och information om kända platser i Skåne.

Vi kommer att arbeta med kartan och ta redan på information från den.

Redovisningsform

Vi redovisar en del av våra kunskaper på en Skåneresa. 

Bedömning

  • Du kan hitta namngivna platser på en karta
  • Du kan svara på frågor inom området vi arbetar med genom att hitta svar med hjälp av en kartbok
  • Du visar att du kan använda rumsliga begrepp och väderstreck
  • Du får leta fakta inom ett område och använda dig av det
  • Du kan berätta varför människor väljer att bo på olika ställen

Reflektion

Jag kan namnen på några platser som är viktiga för mig 

Jag kan använda kartbok för att ta reda på var olika platser ligger 

Jag kan förstå och använda olika geografiska ord och begrepp 

Jag kan förklara hur naturen och omgivningen påverkar var människor bor

Jag vet hur norr, söder, öster, väster förhåller sig till varandra

Jag vet var jag kan hitta fakta om något 
Till dig som lärare:

Vårt arbete med Skåne är ett arbete som genomförs då elever ska ha kunskap om omvärlden. Det är viktigt att reflektera över varför människor väljer att bo på olika ställen. Skolan ska ge förutsättningar för en likvärdig utbildning. 

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen
DS Skåne - vår del av världen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter