Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik åk 5 vt 19 - "Lägesmått och diagram " samt "Kartor och koordinater"

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 17 juli 2018

En planering över arbetet med områdena "Lägesmått och diagram" samt "Kartor och koordinater".

Mål och bedömning

När du har arbetat med ovanstående områden ska du kunna:

Lägesmått och diagram 

  • använda medelvärde och andra lägesmått

  • se samband mellan lägesmått och andra begrepp 

  • göra beräkningar i decimalform

  • använda frekvenstabeller och diagram

  • använda strategier vid problemlösning 

 

Kartor och koordinater

  • använda kartor och skala

       * uppskatta temperaturer och använda negativa tal 

  • använda linjediagram och koordinatsystem

       * använda strategier vid problemlösning        

       

Läraren bedömer dina förmågor inom dessa områden genom diagnoser, där man ser om du behöver träna mer på något grundläggande begrepp eller behöver extra utmaning. Dina kunskaper bedöms även fortlöpande genom observationer under lektionstid och när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med lärare eller med någon kamrat.

Din kunskapsutveckling dokumenteras i matrisen nedan samt i BeMa:s matris för matematik.

Undervisning

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt.

Vi kommer också träna på att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer arbeta mycket tillsammans med andra (antingen i helklass eller med "mattekompisar")  och ibland enskilt i Formula 5 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer arbeta med praktisk matematik, för att få en mer konkret bild av olika uppgifter. "Mattestuga" på fredagar!

Varje vecka kommer du få arbeta med olika matteproblem, dels enskilt men också tillsammans med andra. Här får du träna dig mycket på att prata matematik, sätta ord på olika matematiska begrepp samt visa lösningar med olika uttrycksformer. 

Viss färdighetsträning kommer även ske genom att du arbetar med olika program och matteappar exempelvis på datorn. 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i matematik,åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback