Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pedagogisk årsplanering grupp Röd Kärna Fe

Ekebacken förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Pedagogisk årsplanering kompletterar grundverksamheten och beskriver hur vi undervisar i barngruppen under året för att utmana och stimulera utveckling och lärande inom läroplanens olika målområden. Utgångspunkt är samhällets grundläggande demokratiska värderingar, kunskap om varje barns utveckling och lärande, deras intressen, vad de vill göra och lära sig samt vad de tycker är roligt.

NORMER OCH VÄRDEN

·         öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

·         förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·         sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

·         förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

·         respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

 

Vi anpassar vår verksamhet så att alla barn har möjlighet att lyckas. Undervisningen sker till stor del utomhus. Barnen delas i små, små grupper när personaltätheten tillåter.

Vi ska tänka på att säga "barn" och inte flickor och pojkar, inte säga "gubbar" om leksaksfigurer. När pedagogerna klär ut sig ska de tänka på att inte bara vara kvinnliga karaktärer. 

Vi ska använda oss av våra språkkunskaper. 

När vi är i skogen ska vi undervisa om att vara rädd om naturen.

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

·         utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

·         utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·         utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

·         känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

·         utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Det är viktigt att alla i gruppen vet vad alla heter och lär känna alla barn och vuxna. Vi använder samlingarna klockan nio till detta arbete.

Undervisningen innehåller introduktioner med överraskningar och dilemman. Vi stöder oss på Vygotskijs teori om att kreativitet kommer ur våra samlade erfarenheter.

Vi vill träna barnen att tänka självständigt och att använda ord som t ex hypotes, förslag och idé. 

 

 

 

 

Språk, kommunikation och samspel

·         tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

·         utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

·         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

·         utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

·         som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

Bokläsande med boksamtal sker i så små grupper som personaltätheten tillåter. 

Att sitta länge vid matbordet och samtala prioriteras.

Väggdokumentation som riktar sig till barnen ska innehålla både bild och text. Vi ska samla på nya ord som vi lär oss under temats gång.

Vi fortsätter med att ha ett "pop upp-bibliotek" och hoppas kunna ta promenader till biblioteket i Kärna skola.

Sångsamling varje vecka.

Vi har en sagohörna där barn och vuxna kan läsa och dramatisera folksagor.

 OKTOBER

Vi behöver en tagg för att komma in på biblioteket. Torsdag förmiddag kan fungera. En vuxen och två barn kan gå varannan vecka.

Barnen ska få göra var sin bok med hjälp av Book Creator

Matematik

·         utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

·         utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·         utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

Inom årets tema kommer längdmätning, tillverkning av ritningar mm att ingå.

Samarbete, att slå sina kloka huvuden ihop, prioriteras.

Arbetar mycket med matematiska begrepp. 

Årets julkalender innehåller matematik, kemi och fysik 

 

Naturvetenskap och teknik

·         utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

·         utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Vårt tema heter "Vi lär oss om skogen".

Pedagogerna får med hjälp av överraskningar och drama barnen att se noga på naturen i skogen. Det som barnen nappar på arbetar vi vidare med. 

Terminen inleds med pinnar, träd, mossa och skräp.

 

 

 

Skapande

·         utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Material som vi hittar i skogen tas med till ateljén och arbetas vidare med där.

 Alla behöver inte göra allt, men vi hoppas att barnen i sitt skapande ska stimulera varandra.

 

Sång och musik varje vecka på en tid då alla barn är närvarande.

Pinn-materialet används som rekvisita när vi berättar sagor. 

 

 

Kropp och hälsa

·         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Barn som är ute mycket i förskolan har lättare att koncentrera sig även när de börjar i skolan. Studie från Oslo universitet, 562 barn följdes i fyra år. 

I skogen tränas grovmotorik. Ögonen tränas i att växla från nära seende och långseende.

 

BARNS INFLYTANDE

·         utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation

·         utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och

·         utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Vi vuxna ska vara noga med att redovisa vilken plan vi har för dagen. Vi ska påpeka att även barnen kan ha planer som kan genomföras tillsammans.

 

När vi planerar undervisningen ska vi pedgoger tänka ut vad som ska ske, vad som är förhandlingsbart och vad barnen själva kan planera.

 

 

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Hur ger vi föräldrarna möjlighet att ta del av verksamheten och påverka inom ramen för de nationella målen?

 

Vi berättar på lärloggen vad som händer i gruppen. Föräldrarna har möjlighet att kommentera.

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Det finns ett väl inarbetat samarbete mellan förskola och förskoleklass:

Sångsamlingar på skolan. Uteveckan. Besök av förskoleklasspedagogerna i förskolan. Besök i förskoleklassen.

Överlämningsdokument fylls i av föräldrar, barn och förskolans pedagoger. Överlämnas personligen till pedagogerna i förskoleklass.

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Reflektion och analys skall göras i Unikums verktyg. Tänk på att ställa er följande frågor.

Förutsättningar: Vilka barn deltog? Ansvarig pedagog?
Barnens reflektioner: Vad blev barnen nyfikna på? Vad undersöker de? Hur samspelar de? Vilka frågor ställer barnen?
Pedagogens reflektioner: Vilka frågor väcktes hos mig/oss? Vad och hur dokumenterade vi? Hur ger vi tillbaka till barnen?
Pedagogisk reflektion och planering: Vad behöver vi tillföra för nytt material för fortsatt lärande hos barnen? Hur utmanar vi barnen vidare i deras lärande? Vad behöver vi göra och ta reda på? Vem gör vad? Vad gick bra vad gick mindre bra?

Analys: Hur går vi vidare?

Uppföljning i mitten av oktober.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback