Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Åk 4 Tal, mönster, längd och räknesätt

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

I din vardag möter du matematik överallt och i den här första delen av matematiken i åk 4 kommer vi att titta på "Tal och mönster" och "Längd och räknesätt".

Innehåll

Vi kommer att arbeta med två områden i matematik, "Tal och mönster" och "Längd och räknesätt".

Du kommer att få lära dig och bli bedömd på följande: 

  • upptäcka mönster i figurer och talföljder 
  • jämföra och ordna tal efter storlek
  • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
  • visa hur du gör när du försöker lösa problem, välja lämplig metod när du löser problem
  • jämföra och mäta längd, välja och byta längdenheter
  • addera och subtrahera på olika sätt
  • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion

Centrala begrepp

Talföljd, siffror, tal, jämn, udda, summa, addera, ökar, minskar, tallinje, dubbelt, siffersumma, ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, längd, bredd, höjd, sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, m, dm, cm, mm, enhet, addition, subtraktion, metod, term, differens, rimligt,uppställning 

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar, aktiviteter/praktisk matematik, enskilda uppgifter, lärarledda diskussioner, gruppdiskussioner, filmklipp från DVD-skiva och Youtube.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Ht 18
Uppgifter
MA-prov
MA-läxa