Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Valet 2018

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2018

Under de första veckorna på höstterminen kommer vi att sätta oss in i hur ett val i Sverige går till. Vi kommer att lära oss om några olika partier i Sverige, vi kommer att lära oss om skillnader mellan en demokrati och diktatur och vi kommer även öva på att argumentera för egna åsikter.

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

Målet med detta tema är att du ska:

*  förstå begreppen demokrati, diktatur

* beskriva några skillnader mellan demokrati och diktatur.

* känna till några olika partier, partiledare och partisymboler i Sverige

* förstå hur en demokratisk process går till i klassen och i samhället

* lära dig söka fakta via olika medier, skriva stödord och sammanställa dem i en faktatext

* samarbeta och muntligt redovisa vad du och din grupp har skrivit om

 

 

Undervisning ( hur ska vi arbeta)

- vi kommer att samtala och diskutera begreppen demokrati och diktatur

- vi kommer at se filmer och lära oss mer om riksdag, regering och lära oss om hur ett val går till

- vi kommer att göra värderingsövningar tillsammans där vi tränar oss på att stå för det vi tycker och känner

- vi kommer genom klassråd/elevråd att prata/diskutera hur du kan få fram dina åsikter och hur man kan påverka

- vi kommer att arbeta med faktatexter om olika partier och deras partiledare

- vi kommer att öva oss på att argumentera med underbyggda resonemang

 

Bedömning ( detta kommer att bedömas)

Vi kommer att bedöma om/hur:

 

  • du deltar aktivt i diskussioner, samtal och redovisningar

  • du lyssnar och respekterar klasskamraters åsikter och tankar
  • du (med något underliggande resonemang) kan argumentera för en sak
  • du kan berätta några skillnader mellan en demokrati och en diktatur
  • du kan berätta om några utav Sveriges partier, partiledare och om deras "partilinje"
  • du kortfattat kan beskriva hur ett val i Sverige går till

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter