Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska,18/19, år 5

Ljungskileskolan 4-6, Uddevalla · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Svenska årskurs 5

 

Detta arbetar vi med:

Läsning enskilt och i grupp, tyst och högt

Läsförståelseövningar.

Skrivövningar för hand och på dator.

Skriva olika slags texter.

Träna på de vanligaste reglerna för skriftspråk och stavning.

Ge omdöme på klasskompisars texter och bearbeta egen text utifrån respons från lärare och klasskompisar.

Att redovisa eget arbete muntligt samt vara muntligt aktiv på lektionerna.

Träna att kritiskt granska texter.

 

Bedömning

Bedöma elevernas förmåga att förstå och tolka en text. (läsförståelse)

Bedöma olika slags texter. 

Bedöma de färdiga texterna samt arbetet som lett fram till dem.

Bedöma förmågan att uttrycka sig muntligt i olika situationer.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
svenska vt-2019 år 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback