Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Koll på matematik 2A kapitel 1

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 december 2018

Hur kan vi ta reda på om skålarna rymmer lika mycket? Ett fullt stort mått eller tio fulla små mått. Vilket är mest?

Våra mål

Du ska kunna:

 • lägesord
 • enkla mätningar och jämförelser med volym
 • uppskatta volym
 • mönster i talföljder
 • addition- strategier, se samband talområde 0-100
 • subtraktion- strategier. se samband talområde 0-100
 • strategier för problemlösning

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • spela matematikspel
 • ha gemensamma lekar och övningar
 • arbeta i matematikboken
 • använda oss av webbaserat material
 • arbeta med problemlösningar
 • diskutera

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara:

 • ha mestadels rätt på sid. 24-25 i matematikboken
 • du kan fortsätta en talföljd med 10-hopp med start på 0 och 2 
 • addera tal och se samband
 • subtrahera tal och se samband
 • du kan formulera ett problem

 

Mer än godtagbart:

 • du kan fortsätta en talföljd med olika antal hopp 
 • du kan formulera ett problem och visa din lösning

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback