Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

LPP MATERIA Åk 7 Ht19

Rödsleskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Vi lär om materia i olika former och hur vi med vetenskapliga metoder kan undersöka och beskriva den så vi själva och andra förstår och får ett sammanhang. Materia (jmfr engelska: Matter=Det som spelar någon roll). Enklare beskrivet är materia allt som tar plats och har en massa.

Lgr11 Kursplan för FYSIK
Lgr11  (Läroplanen för grundskolan fr. o. m. 2011) 

Fysikområde: MATERIA

SYFTE:
Eleverna ...
- Utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang för att med nyfikenhet undersöka omvärlden.
- Frågar om fysikaliska fenomen och begrepp utifrån egna upplevelser
och aktuella händelser.
- Ges möjlighet att söka svar på frågor genom olika undersökningar och källor.
- Utvecklar ett kritiskt tänkande kring både egna och andras resultat och argument.
- Förstår genom undervisningen att naturvetenskapliga arbetsmetoder används när fysikaliska påstående prövas.
- Förstår att man skiljer mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.
- Utvecklar förmågan att: samtala om, tolka, framställa texter och estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
- Utvecklar förmågan att: använda sina kunskaper till att granska information, kommunicera, genomföra undersökningar, använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i natur och samhälle.

Centralt innehåll:  Se "Kopplingar till läroplan" om ni vill läsa mer om Lgr11: s bestämmelser kring fysikämnet

Arbetssätt och undervisning

• Lärarledda genomgångar kring centralt innehåll; bl.a. fenomen, begrepp, modeller.
• Vetenskapliga metoder genom ELEVLABORATIONER och demonstrationslaborationer utförda av läraren för att befästa kunskaper eller som introduktion till nytt arbetsområde.
• Individuellt arbete och arbete i grupp där eleverna löser problem utifrån de konkretiserade målen.
• För att tydliggöra kunskapskraven går läraren igenom fysikproblem som tar upp hela betygsskalan (E till A), kan vara gamla provuppgifter.
• Läxor ges för att befästa kunskaperna eller som introduktion inför gemensamma genomgångar. Om eleverna inte hinner färdigt på lektionstid blir resten läxa.

LÄROMEDEL: TEFY fysikbok åk 7

HJÄLPMEDEL:
Eleverna får ALLTID använda miniräknare.
DATORERNA används när läraren vill att ni använder dem!!
De ska själva skriva handskrivna lektionsanteckningar, om "hinder" finns finner vi en lösning. 
Det gäller alltså att fokusera på lektionerna.

Lyssna på boken hemma:  Många elever gillar att lyssna hemma i lugn och ro GÄRNA med boken framför sig för att se bilder och text.
GÅ IN PÅ  www.tefy.se ... Välj LYSSNA PÅ Lpo Bok 1 (sid ?)

STUDIEUPPGIFTER: Sid. 19-22     Uppgifterna är färgkodade utifrån svårighetsgrad och ni gör så många ni kan!
Svart=
Enkla      Alla elever ska minst ha gjort /försökt att göra SVARTA uppgifter!
Blå=
Mer krävande
Röd=
Betydligt mer krävande


LÄXOR:
OFTA kommer de att "LYSSNA på boken hemma", både som introduktion och återkoppling.
Vi kommer att arbeta med uppgifter i boken eller i lösbladsform. De som inte hinner färdigt på lektionen har LÄXA att göra klart.
Om något hinder finns löser vi detta, MEN de ska ALLTID rådfråga fysikläraren som vid behov kontaktar mentor!

BEDÖMNING

Kunskapskraven testas löpande med bl.a. diskussioner och laborationer och mindre LÄXFÖRHÖR.
Eleverna är i en lärandeprocess så innan kunskapsmatriserna fylls i avslutas detta område med SKRIFTLIGT PROV (Vid behov muntligt):

MATERIA

MÅL INFÖR SKRIFTLIGT PROV        Ni ska ha förstått och inhämtat kunskaper om …

- Begreppet MATERIA                                                                (Sid. 2-3)

- Aggregationsformerna materia förekommer i;                          (Sid. 7)
  FAST FORM, FLYTANDE FORM, GASFORM  

- Begreppet GRUNDENHET                                                       (Läraren)                                       

- Hur FORMLER skrivs och används på ett enklare sätt            (Sid. 5, 9)

- Begreppen;   MASSA, LÄNGD                                                 (Sid. 3-4)                          

- Begreppet AREA (känna igen formeln och göra enkla beräkningar)    (Sid. 5)

- Begreppet VOLYM (känna igen formeln och göra enkla beräkningar)  (Sid. 5)

- Begreppet DENSITET (känna igen formeln)                             (Sid. 9) 

 - Vad som menas med GRUNDÄMNE   (Sid. 6)

- Vad en ATOM är                    (Sid. 6)

- Vad en MOLEKYL är             (Sid. 6)

- Vad som menas med KEMISK FÖRENING         (Sid. 6)

- Vad som menas med YTSPÄNNING                   (Sid. 8)

- Lite kort om vetenskapsmannen Isaac Newton. Läraren berättar.    (Sid. 97)

- Lite kort om människans världsbild (Kunna Jorden och Solens positioner i Solsystemet). Läraren berättar.

Ni når högre kunskapsmässigt om Ni med säkerhet kan …


- utveckla punkterna ovan 

- använda er av formler och beräkningar där korrekta enheter och storheter skrivs.
Det finns tre formler: AREA-formeln, VOLYM-formel samt DENSITET-formeln.


LABORATIV DEL

Eleverna ska kunna planera, utföra och redovisa laborationer naturvetenskapligt.
D.v.s. genom lab.planering, hypotes, genomförande, resultat samt analys. 

MUNTLIG redovisning är viktig att träna för att få snabbare återkoppling till sitt lärande OCH
för att vi INTE gör skriftliga rapporter till varje laboration.

SKRIFTLIG redovisning. (och ibland genom RAPPORTSKRIVNING) för att få en tydlig struktur och som andra lättare kan ta del av och diskutera/analysera.

Laborationer sker utifrån lärobok, men även utifrån undervisande lärares instruktioner gällande rapportskrivning.


Bedömning

Se ”RÖDSLES bedömningsmatris för fysik”!

Tidsram

Ca 5 veckor.

LÄXOR/PROV meddelas i unikum och på lektionstid.


Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback