Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska åk 5 Läsa Skriva Tala Lyssna

Västerby skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 16 augusti 2018

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Språk är spännande! Följ med på en resa där vi utforskar det svenska språket.

Läsa och skriva

Du kommer att få träna:

 • Högläsning med flyt och inlevelse.
 • Läsförståelse.
 • Muntlig och skriftlig reflektion över det du läst.
 • Berättelseskrivning med inledning, handling och avslutning med person- och miljöbeskrivningar.
 • Kamratbedömning och självbedömning.
 • Att läsa igenom, reflektera över och förbättra  dina egna texter utifrån omdömen.
 • Stavning.
 • Skriva faktatexter med hjälp av nyckelord eller tankekartor.
 • Att skriva en enkel tidningsartikel och insändare.
 • Kombinera text och bild.
 • Skriva för hand eller med hjälp av dator.
 • Att använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning.

Genom:

 • Att göra olika skrivuppgifter både för hand och med dator.
 • Läsläxa i boken "Klubben och de mystiska signalerna"
 • Att läsa enskilt.
 • Gemensam läsning.
 • Språkträning: ordklasser, skiljetecken, meningsbyggnad, stavning.
 • Övningar med ordlista.
 • Träna studieteknik.
 • Kamratrespons.
 • Filmer.
 • Läsförståelseträning.

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Läsa böcker gemensamt och enskilt och skriva bokrecensioner.
 • Genomföra olika skrivuppgifter som är anpassade efter syfte och mottagare, och bearbeta och förbättra dem utifrån omdömen.
 • Ge omdömen om dina egna och andras texter.
 • Använda olika källor vid faktasökning och resonera källkritiskt.
 • Använda ordböcker när du behöver det.
 • Genomföra olika lästest och stavningstest.

Tala, lyssna och samtala

Du kommer att få träna:

 • Att samtala om läsningens upplevelse.
 • Att muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir levande.
 • Att använda stödord, tankekarta, bilder och digistla medier för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Att lyssna till andras åsikter och framföra egna argument i samtal.

Genom:

 • Gemensamma bokdiskussioner.
 • Muntlig redovisning inför liten grupp och i klass.
 • Samtal och diskussioner i grupper och i klass.

 Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Att läsa gemensamma böcker och delta i bokdiskussioner.
 • Att muntligt redovisa inför klassen, mig eller en liten grupp.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Läsa, skriva, tala.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback