Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Valet 2018

Lunnaskolan F-3 A+B, Härryda · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Under de första veckorna på höstterminen kommer du att få lära dig om hur ett val i Sverige går till och om några olika partier. Du kommer också få lära dig om skillnader mellan demokrati och diktatur och få möjlighet att öva på att argumentera för egna åsikter.

Lunnaskolan åk 3

Tidsperiod

ht-18 v.35-36

Arbetsområde

Valet 2018

Mål

Jag kan

* beskriva några skillnader mellan demokrati och diktatur.

* känna till några olika partier, partiledare och partisymboler i Sverige

* förstå hur en demokratisk process går till i klassen och i samhället

* lära dig söka fakta via olika medier, skriva stödord och sammanställa dem i en faktatext

* kortfattat beskriva hur ett val i Sverige går till

 

 

Arbetssätt och metod

Samtal, diskussioner och argumentationsteknik

Film

Värderingsövningar

Klassråd/elevråd

Faktasökning 

Skriva egna faktatexter

Kritisk granskning kring media och fakta

Rollspel/grupparbete

 

Bedömning

  • du deltar aktivt i diskussioner, samtal och redovisningar
  • du lyssnar och respekterar klasskamraters åsikter och tankar

  • du kan argumentera för en sak
  • du kan berätta om några skillnader mellan demokrati och diktatur
  • du kan berätta om några av Sveriges partier, partiledare och om deras "partilinje"
  • du kortfattat kan beskriva hur ett val i Sverige går till

 

Utvärdering/reflektion

Du får visa dina kunskaper 

skriftligt och muntligt både enskilt och i grupp v.37

utvärdering/relfektion i din lärlogg

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen
Valet 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter